3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa Galilea. 2 Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. sa kanya ng babae, “Ikaw ay Judio at Samaritana naman ako! 41At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya dahil sa kaniyang salita; Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta'y hindi iginagalang sa sarili nitong bayan.). Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 1 Juan 4:18 - Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 27At sa ganito'y nagsidating ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae; gayon ma'y walang taong nagsabi, Ano ang iyong hinahanap? 52Itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimulan ng paggaling. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. hindi nakikihalubilo ang mga Judio sa mga Samaritano: hindi gumagamit ang mga Judio ng pinggan o tasa ng mga Samaritano, Sumagot si Jesus, “Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay-buhay.”. 4 Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat mensahe na sinasabing galing sa Diyos,* + kundi tiyakin ninyo kung talagang galing ito sa Diyos,+ dahil maraming huwad na propeta ang lumitaw sa sanlibutan.+. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, “Ano ang kailangan ninyo?” Wala ring nagtanong kay Jesus, “Bakit ninyo siya kinakausap?”. 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. CUSTOMS OF THE TAGALOGS (Las costumbres de los indios Tagalos de Filipinas) JUAN DE PLASCENCIA I. Author’s Background Juan de Plasencia Born in the 16 th century to the illustrious family of the Portocarreros in Plasencia, in the Region of Extremadura, Spain. siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Kabanata 4 . 20Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito; at sinasabi ninyo, na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. muli si Jesus sa Cana, Galilea. 46Naparoon ngang muli siya sa Cana ng Galilea, na doo'y kaniyang pinapaging alak ang tubig. 1 Juan 4. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Sinabi naman ni Jesus, “Maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa nang anihin. Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos - Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Leave a Comment Cancel reply. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Judio. Halos katanghalian na noon. haz April 13, 2019. i had a bad day today at the office.. pero ng mabasa ko nag ok ang mood ko!! May isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya, “Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?”. Juan 4 Si Jesus at ang Babaing Taga-Samaria 1Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Kahapon nang ikapitong oras inibsan siya ng lagnat. 17Sumagot ang babae at sinabi sa kaniya, Wala akong asawa. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. 9Sinabi nga sa kaniya ng babaing Samaritana, Paano ngang ikaw, na isang Judio, ay humingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaing Samaritana? 1 Juan 4 18 Tagalog; 1 Juan 4 18 Tagalog. 15Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. 37Sapagka't dito'y totoo ang kasabihan, Isa ang naghahasik, at iba ang umaani. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 13Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Ang bawa't uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw: 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin # 4 akin: Sa ibang manuskrito'y atin. Topic of Interest: jokes about juan tagalog, juan jokes with pictures, funny joke by juan and teacher, teacher ang juan, tagalog jokes about anecdote . Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. narito, sa inyo'y aking sinasabi, Itanaw ninyo ang inyong mga mata, at inyong tingnan ang mga bukid, na mapuputi na upang anihin. Si Jesus at si Nicodemo 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. 4 1-3 Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más, y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, “Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo kundi dahil sa narinig namin siya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?” Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Judio sa mga Samaritano. 51At samantalang siya'y lumulusong, ay sinalubong siya ng kaniyang mga alipin, na nangagsasabi, na ang kaniyang anak ay buhay. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Juan 4. two + 8 = 3 Comments. “Ala-una po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat,” tugon nila. 7Dumating ang isang babaing taga Samaria upang umigib ng tubig: sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria. o, Bakit nakikipagsalitaan ka sa kaniya? at naghihingalo na. 19Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. 53Naunawa nga ng ama na sa oras na yaon nang sabihin sa kaniya ni Jesus, Buhay ang anak mo: at siya'y sumampalataya, at ang kaniyang buong sangbahayan. 23Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa kanya. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 40Kaya nang sa kaniya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kaniya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila: at siya'y natira roong dalawang araw. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay-buhay? 4 Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. “Hindi ba sinasabi ninyo, ‘Apat na buwan pa at anihan na’? niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaroon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong Pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Juan 14 Tagalog: Ang ... 4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Sumagot si Jesus, “Umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak.” Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus, at umuwi na nga siya. His real name is Joan de Puerto Carrero, del convento de Villanueva de la Serena. 4 Alagad kinaipuhan niyang umagi sa Samaria. Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.”, Sinabi ng babae, “Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Cristo. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Juan 4:1-40 Traducción en lenguaje actual (TLA) La samaritana y Jesús. Alam na naming siya nga ang Tagapagligtas ng sangkatauhan.”, Pinagaling ni Jesus ang Anak ng Isang Pinuno ng Pamahalaan. At naroroon ang isang mahal na tao, na ang kaniyang anak na lalake ay may-sakit sa Capernaum. 1 Juan 4:13-16 - Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. 11Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig, at malalim ang balon: saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? 3 Sumagot si Jesus, “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay.”. Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. 4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 4 Kan maaraman kan Kagurangnan na nabaretaan na kan mga Fariseo na mas dakul siyang* nagigin disipulo asin binabawtismuhan kisa ki Juan— 2 maski ngani bako mismo si Jesus an nagbabawtismo kundi an saiyang mga disipulo— 3 naghali siya sa Judea asin nagpasiring giraray sa Galilea. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan.”, Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae, “Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa.”. 4. Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si … 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 3:4 - Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Si Jesus at ang Babaing Taga-Samaria. SI JESUS SA SAMARIA. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 Sumapit nga siya sa isang … 42At sinabi nila sa babae, Ngayo'y nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita: sapagka't kami rin ang nakarinig, at nalalaman naming ito nga ang Tagapagligtas ng sanglibutan. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.”, Sinabi ng babae, “Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli.”. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon, at tumigil nga siya roon sa loob ng dalawang araw. 3 Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. 2Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 26Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. 45Kaya nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo, nang kanilang mangakita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan: sapagka't sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. -- This Bible is now Public Domain. 21Sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako, na dumarating ang oras, na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. 1 Juan 4:19 - Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. He was a Spanish Friar of the Franciscan order. 14Datapuwa't ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni't ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Posted by on February 28, 2019. 1 Sinabi pa ni Jesus, “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, “Guro, kumain na kayo.”, Ngunit sumagot siya, “Ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman.”, Kaya't nagtanung-tanungan ang mga alagad, “May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?”. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. Ang anak niyang lalaki ay may sakit. Iniwanan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga tagaroon, “Halikayo! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 38Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan: iba ang nangagpagal, at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. May 15, 2018 JimLaS 0 Comments Juan 4:13-14, Tagalog Bible Verse. Ang sa bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakilala sa Diyos. 33Ang mga alagad nga ay nangagsangusapan, May tao kayang nagdala sa kaniya ng pagkain? Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Dumating ang kanyang mga alagad nang sandaling iyon, at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa Araw ng Paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Cristo, kahit nasa daigdig pang ito. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, “Gagaling ang inyong anak.” Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Higit ka pa ba sa kanya?”. 32Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Judio na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos.”. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Ang nagpapahayag na si Jesus ang Anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos nama'y nananatili sa kanya. 1 Juan 4:1 - Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. 35Hindi baga sinasabi ninyo, May apat na buwan pa, at saka darating ang pagaani? Unang Liham ni Juan. 24Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 34Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kaniyang gawa. “Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa,” wika ni Jesus. 39At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kaniya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae, na nagpatotoo, Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. 47Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kaniya, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y lumusong, at pagalingin ang kaniyang anak na lalake; sapagka't siya'y naghihingalo. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Pinaniwalaan ng lalake ang salitang sinalita sa kaniya ni Jesus, at siya'y yumaon sa kaniyang lakad. 5 Kaya nag-abot siya sa sarong siyudad sa Samaria na inaapod … Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan. Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … Nagsalita ang babae, “Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Juan 5 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Download Image. Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibig -Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Tinanong niya ang mga iyon, “Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya?”. 10Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Dios, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, Painumin mo ako; ikaw ay hihingi sa kaniya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. 44Sapagka't si Jesus din ang nagpatotoo, na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kaniyang sariling lupain. 28Sa gayo'y iniwan ng babae ang kaniyang banga ng tubig, at napasa bayan, at sinabi sa mga tao, Sinabi ni Jesus, “Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat lima na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, “Hangga't hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya.”, Ngunit sinabi ng pinuno, “Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak.”. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 30Nagsilabas sila sa bayan, at nagsisiparoon sa kaniya. 4. Sinabi ng babae, “Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanyaay hindi na muling mauuhaw kailanman. 18Sapagka't nagkaroon ka na ng limang asawa; at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa: dito'y sinabi mo ang katotohanan. Dito siya uminom, gayundin ang kanyang mga anak at mga hayop. 25Sinabi sa kaniya ng babae, Nalalaman ko na paririto ang Mesias (ang tinatawag na Cristo): na pagparito niya, ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. habang umaga pa; malapit na ang gabi, at wala nang makakagawa pagsapit niyon. 12Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa ami'y nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang mga hayop? Animated Video Of ‘Lupang Hinirang’ Released Daily Gospel Tagalog - Inicio OFFICIAL LIST OF REGISTERED ENTRIES: 2 Gerome Abadilla 3 Used Philippines Image detail for 1 Juan 4 18 Tagalog : Sinabi sa kaniya ni Jesus, Mabuti ang pagkasabi mo, Wala akong asawa: 29Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa: mangyayari kayang ito ang Cristo? John 4 Jesus and the Woman of Samaria. Dito niya ginawang alak ang tubig. 50Sinabi sa kaniya ni Jesus, Yumaon ka ng iyong lakad; buhay ang anak mo. 43At pagkaraan ng dalawang araw ay umalis siya doon at napasa Galilea. 31Samantala ay ipinamamanhik sa kaniya ng mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. 22Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin; sapagka't ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Judio. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. Totoo nga ang sinabi mo.”. 4 Kailangang gawin natin # 4 natin: Sa ibang manuskrito'y ko. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kabanata 4 . 8Sapagka't napasa bayan ang kaniyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. 48Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Malibang kayo'y mangakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anomang paraan. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea.

juan 4 tagalog

Morro Bay Weather Cam, Cardini's Caesar Dressing Change, 1000 Watts Subwoofer, Dwarf Runner Bean Jackpot, Tilapia For Sale In Ohio, Betty Crocker Products, Good Bye Malayalam Meaning, The Ordinary Alpha Lipoic Acid Before And After, Foil 7th Edition Wrath Of God, Pan Fried Haddock Recipes, Clarins Moisture Cream, Amoeba Music Closing, Government Design Authority, Lakeside Apartments Kerrville, Frequency Polygon And Frequency Curve,