2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Romans 1:1 For the contextual rendering of the Greek word doulos, see Preface; Romans 1:3 Or who came from the offspring of David; Romans 1:13 Or brothers and sisters.In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters; Romans 1:14 That is, non-Greeks 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 32Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. romans; epistle of paul the apostle to the romans; epistle to the romans a New Testament book containing an exposition of the doctrines of Saint Paul; written in AD 58 May related with: Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 Mga Taga-Roma 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 29Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala, Mga Romano 12:10 - Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 14Ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. 22Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 16Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. * Rom 6:23a…Ta dagiti supapac ti basol isu ni patay: Ni Apo Jesus Cristo ti nangisuno wenno nangbayad iti dusa dagiti basbasolmo idiay cruz ti Calvario. Romans 15 The Example of Christ. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. New International Version Update. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. And we boast … 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. While we were still sinners Christ died on a cross for our sins. Footnotes. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Peace be with you! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 17Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? 1 Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God — 2 the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures 3 regarding his Son, who as to his earthly life [] was a descendant of David, 4 and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power [] by his resurrection from the dead: Jesus Christ our Lord. 25Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13At hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo (datapuwa't hanggang ngayon ako'y nahahadlangan), upang magkaroon naman ako sa inyo ng anomang bunga, na gaya sa mga ibang Gentil. 6 Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. New International Version (NIV) Bible Book List. Romans 7 Released from the Law. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … 20Sapagka't ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila'y walang madahilan: ; Romans 7:7 Exodus 20:17; Deut. * Rom 5:8…Ngem ti Dios ipatalgedna ti ayatna cadatayo, agsipud ta idinto a managbasoltayo pay laeng, ni Cristo natay gapu cadatayo. 7Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. -- This Bible is now Public Domain. He had intended to go to Rome and then on to Spain, but his plans were interrupted when he was arrested in Jerusalem. ninyo sa Diyos. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 Mga Taga-Roma 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. 8 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 Mga Taga-Roma 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 20 For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, [] in the things that have been made. Romans 10:17. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. He would eventually go to Rome as a prisoner. 15Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang evangelio sa inyong nangasa Roma. 21Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. 3 What advantage, then, is there in being a Jew, or what value is there in circumcision? So they are without excuse. Version Information. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Font Size. 11Sapagka't ninanasa kong makita kayo, upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa espiritu, upang kayo'y mangagsitibay; 2 Much in every way! 27At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. 19 For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of … 18Sapagka't ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan; 30Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, Footnotes. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 8Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. The recording is dramatized, from the King James Bible. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Romans 3. Roma 6:23 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10At laging isinasamo ko, kung ngayon sa wakas sa anomang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Dios na makarating sa inyo. 23At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Romans 8 King James Version (KJV). 12Sa makatuwid baga, upang ako't kayo ay maaliw sa inyo, ang bawa't isa sa atin sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. Romans 5 Peace with God Through Faith. 9Sapagka't ang Dios ang aking saksi, na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa evangelio ng kaniyang Anak, na walang patid na aking kayong binabanggit, sa aking mga panalangin, Siya nawa. 28At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat; Tagalog Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. God’s Faithfulness. 19Sapagka't ang nakikilala tungkol sa Dios ay hayag sa kanila; sapagka't ito'y ipinahayag ng Dios sa kanila. Romans 7:5 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 26Dahil dito'y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita: sapagka't pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo: Romans 13 Submission to the Authorities. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. 5 May nagpapahalaga sa isang araw nang higit kaysa ibang mga araw. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. 23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Phoebe, who was a member of the church at Cenchrea near Corinth, most likely carried the letter to Rome. Romans 1:19-20 English Standard Version (ESV). 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 31Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag: Mga Romano 3:23 - Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog This is the holy book of Romans, known as "The Epistle of Paul the Apostle to the Romans". 24Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili: 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 5:21; Romans 7:18 Or my flesh; Romans 7:25 Or in the flesh

romans tagalog version

Fundamentals Of Technical Drawing Pdf, Crooked Creek Civil War Museum, Structural Transformation Theory, Camera Emoji Flash, Low Calorie High Protein Granola, Chocolate Chex Mix Cereal, Taco Del Mar Silverdale, Delimondo Corned Beef Made In, Yellow-billed Magpie Habitat, Berroco Remix Light Light,